MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

19.07.2024 22:00
1.66

NH3 (µg/m3) probni podaci

19.07.2024 22:00
5.68

SO2 (µg/m3) probni podaci

24.06.2024 07:00
0.00

NO2 (µg/m3) probni podaci

04.07.2024 14:00
0.00

zakonska regulativa

Zakonska regulativa

- Zakon o zaštiti zraka (NN 129/19, NN 57/22)

- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)

- Pravilnik o sadržaju , formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu odluke komisije 2011/850/EU (NN 26/23)

- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20)