MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

13.04.2024 17:00
0.93

NH3 (µg/m3) probni podaci

15.03.2024 13:00
7.45

SO2 (µg/m3) probni podaci

13.04.2024 17:00
2.71

NO2 (µg/m3) probni podaci

13.04.2024 17:00
2.72

zakonska regulativa

Zakonska regulativa

- Zakon o zaštiti zraka (NN 129/19, NN 57/22)

- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)

- Pravilnik o sadržaju , formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu odluke komisije 2011/850/EU (NN 26/23)

- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20)