MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

19.07.2024 21:00
1.80

NH3 (µg/m3) probni podaci

19.07.2024 21:00
7.95

SO2 (µg/m3) probni podaci

24.06.2024 07:00
0.00

NO2 (µg/m3) probni podaci

04.07.2024 14:00
0.00

Siječanj 2024.

Za amonijak (NH3)

Validirani mjerni rezultati 24 satnih (dnevnih) vrijednosti za amonijak (NH3) bili su niži od propisane dnevne granične vrijednosti (GV = 100 μg/m3) iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku Prilog 1. Tablica D (NN 77/20):

Datum mjerenja Izmjerena 24 satna (dnevna) koncentracija NH3 (µg/m3) Prekoračenje GV
 01.01.2024.  3,89 -
 02.01.2024.  4,03 -
 03.01.2024.  4,81 -
 04.01.2024.  4,30 -
 05.01.2024.  3,78 -
 06.01.2024.  3,74 -
 07.01.2024.  4,80 -
 08.01.2024.  3,56 -
 09.01.2024.  3,70 -
 10.01.2024.  4,19 -
 11.01.2024.  3,02 -
 12.01.2024.  3,26 -
 13.01.2024.  4,21 -
 14.01.2024.  4,32 -
 15.01.2024.  4,54 -
 16.01.2024.  4,84 -
 17.01.2024.  7,10 -
 18.01.2024.  9,95 -
 19.01.2024.  8,50 -
 20.01.2024.  5,78 -
 21.01.2024.  6,87 -
 22.01.2024.  7,45 -
 23.01.2024.  7,90 -
 24.01.2024.  8,17 -
 25.01.2024.  7,95 -
 26.01.2024. 8,52  -
 27.01.2024.  7,24 -
 28.01.2024.  7,03 -
 29.01.2024.  7,67 -
 30.01.2024.  7,74 -
 31.01.2024.  9,11 -