MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

13.04.2024 18:00
1.75

NH3 (µg/m3) probni podaci

15.03.2024 13:00
7.45

SO2 (µg/m3) probni podaci

13.04.2024 18:00
3.43

NO2 (µg/m3) probni podaci

13.04.2024 18:00
4.45

METODE ISPITIVANJA

Analitička ispitivanja kvalitete zraka se obavljaju prema referentnim metodama i zakonskoj regulativi.

Metode  ispitivanja kvalitete zraka su akreditirane od Hrvatske akreditacijske agencije HAA; Prilog potvrde o akreditaciji - br. akreditacije: 1166; Klasa: 383-02/23-30/026; Ur. br: 569-02/12-23-23 izdano od HAA, Zagreb 12. veljače 2024. godine.

Primijenjene referentne metode ispitivanja kvalitete zraka su u skladu s Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MGiOR) Klasa: UP/I-351-05/24-04/4; Ur.br: 517-04-2-1-24-2, Zagreb 16. veljače 2024.:

  • HRN EN 14211 Vanjski zrak -- Standardna metoda za mjerenje koncentracije dušikova dioksida i dušikova monoksida  u zraku kemiluminiscencijom (EN 14211:2012)
  • HRN EN 14625 Vanjski zrak – Standardna metoda za mjerenje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom (EN 14625:2012)
  • HRN EN 14212 Vanjski zrak – Standardna metoda za mjerenje koncentracije sumporova dioksida u zraku ultraljubičastom fluorescencijom (EN 14212:2012)
  • HRN EN 14662-3 Vanjski zrak – Standardna metoda za mjerenje koncentracije benzena – 3. dio: Automatsko uzorkovanje prosisavanjem uz istovremenu analizu plinskom kromatografijom (EN 14662-3:2015)
  • HRN EN 14626 Vanjski zrak – Standardna metoda za mjerenje koncentracije ugljikova monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom (EN 14626:2012)
  • HRN EN 12341 Vanjski zrak- Određivanje  masene koncentracije suspendiranih čestica PM10 ili PM2,5 standardnom gravimetrijskom metodom (EN 12341:2023)
  • HRN EN 14902 Kvaliteta vanjskog zraka- Standardna metoda za mjerenja olova, kadmija, arsena i nikla u PM10 frakciji lebdećih čestica (EN 14902:2005)
  • VDI 4320, Part 2 Measurament of atmosphere deposition, Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method- Određivanje ukupne taložne tvari (UTT)
  • HRN EN 15841 Kvaliteta vanjskog zraka – Standardna metoda za određivanje arsena, kadmija, olova i nikla u taložnoj tvari (EN 15841:2009)